Zasady bezpieczeństwa przy pracach wyburzeniowych


Wszystkie roboty budowlane zaliczane są do prac potencjalnie niebezpiecznych. Podwyższonym ryzykiem objęte są również wszelkie działania z zakresu wyburzeń (rozbiórek). W związku z tym podczas realizacji tego rodzaju czynności niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie zasad BHP. Odpowiednie środki ostrożności muszą być wdrożone nie tylko w stosunku do pracowników firmy wyburzeniowej, ale również osób postronnych (np. przechodniów, sąsiadów) oraz obiektów znajdujących się w sąsiedztwie wyburzonego obiektu. W tym wpisie wyjaśnimy, jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas prac wyburzeniowych.

 

Przygotowanie do prac wyburzeniowych

wyburzanieKwestie związane z organizacją i prowadzeniem prac wyburzeniowych (rozbiórkowych) regulowane są przez rozdział 18. Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ten dokument określa nie tylko warunki, w jakich powinna przebiegać rozbiórka i wyburzenia, ale również sposób przygotowania do pracy i postępowanie po jej zakończeniu. Trzeba pamiętać, że roboty z tego zakresu niosą liczne zagrożenia dla pracowników, w tym m.in. upadek z wysokości, uszkodzenia kończyn górnych i dolnych, uszkodzenia głowy, podrażnienia błon śluzowych. Bezwzględnie należy więc dostosować się do przepisów BHP.

Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników ekipy wyburzeniowe. Zaliczamy do nich nie tylko profesjonalną odzież i obuwie ochronne, ale również kaski ochronne, okulary ochronne, rękawice. Podczas realizacji prac na wysokościach lub prac naziemnych, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia, niezbędne jest zastosowanie szelek bezpieczeństwa. Obsługa maszyn i urządzeń wyburzeniowych powinna być realizowana wyłącznie przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed rozpoczęciem robót teren objęty pracami musi zostać odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony i oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Budynek przeznaczony do wyburzenia musi zostać profesjonalnie odłączony od wszystkich sieci przesyłowych, w tym od sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, cieplnej i innych. Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek czynności, każdy pracownik powinien zaznajomić się ze sporządzoną wcześniej dokumentacją projektową.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. silny wiatr), prace wyburzeniowe należy przerwać lub zaniechać.

Zasady obowiązujące podczas prac wyburzeniowych

Podczas realizacji prac wyburzeniowych każdy pracownik powinien znać zakres swoich obowiązków. Jak już zostało wspomniane powyżej, działania należy wstrzymać lub przełożyć, jeśli wieje intensywny wiatr (prędkość wiatru powyżej 10m/s).

W trakcie rozbiórki pracownicy nie mogą przebywać na niższych kondygnacjach budynku. Konieczne jest także regularne usuwanie gruzu, aby odpady nie zalegały na dachach lub stropach poszczególnych kondygnacji, gdyż istnieje wówczas ryzyko zawalenia. Niedozwolone jest burzenie ścian poprzez ich podcinanie czy podkopywanie.