Czy terminy rozbiórka i wyburzenie oznaczają to samo?


Terminy „rozbiórka” i „wyburzenie” najczęściej stosowane są zamiennie w odniesieniu do likwidacji istniejącego budynku. Czy jednak rzeczywiście te dwa pojęcia rzeczywiście oznaczają ten sam proces? Kiedy obiekt trzeba wyburzyć, a kiedy rozebrać? Na te i kilka innych pytań odpowiemy w dalszej części naszego wpisu.

 

Czy prawo budowlane definiuje „rozbiórkę” i „wyburzenie”?

rozbiórkaZarówno budowa obiektu, jak i późniejsza jego likwidacja wymaga dostosowania się do pewnych wymogów formalnych, które regulowane są przez przepisy Prawa budowlanego. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) rozbiórka budowli traktowana jest jak rodzaj prac budowlanych, o czym nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Warto od razu dodać, że w ustawie używa się wyłącznie terminu „rozbiórka”. “Wyburzenie” funkcjonuje głównie w języku branżowym oraz potocznym.

Co ważne, są przypadki, gdy rozbiórki można dokonać na podstawie zgłoszenia, ale istnieją też sytuacje, gdy trzeba uzyskać stosowne pozwolenie. Jeżeli obiekt nie przekracza 8 wysokości i znajduje się od granicy działki w odległości mniejszej niż połowa jego wysokości, nie został wpisany do rejestru zabytków ani nie jest objęty ochroną konserwatorską, wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru rozbiórki. Jeśli powyżej wymienione przesłanki nie zostały spełnione, dekonstrukcja budynku wymagać będzie uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie czynności związanych z rozbiórką. Trzeba złożyć stosowny wniosek do właściwego referatu urzędu powiatowego lub wojewódzkiego, a także szereg dokumentów, w tym m.in. zgodę właściciela, opis zakresu i sposobu przeprowadzenia prac rozbiórkowych, niezbędne pozwolenia itd. Dopiero po uzyskaniu decyzji z urzędu (czas oczekiwania wynosi nawet 65 dni) można przejść do demontowania obiektu.

Prace rozbiórkowe prowadzone bez pozwolenia lub zgody mogą być zakwalifikowane do samowoli budowlanej i narażą nas na konsekwencje prawne.

Kiedy wykonywana jest rozbiórka budynku?

Kwestie prawne zostały wyjaśnione, teraz wyjaśnimy, na czym w praktyce polega rozbiórka budynku. Termin “rozbiórka” bezpośrednio odnosi się do specyfiki wykonywanych czynności, które polegają na dekonstrukcji pojedynczych elementów lub fragmentów obiektu w taki sposób, aby uniknąć ich całkowitego uszkodzenia. Większość z pozyskanych w ten sposób materiałów może być ponownie wykorzystana, co ma istotne względy ekonomiczne. W przypadku budynków starych, elementy uzyskane podczas rozbiórki często mają wartość historyczną.

Prace rozbiórkowe mają długą tradycję, a obecnie stosowane są najczęściej w przypadku mniejszych obiektów, np. domów mieszkalnych czy zabudowań gospodarskich. Znajduje zastosowanie również przy dekonstrukcji budynków, które powstały zgodnie z dawnymi technologiami budowlanymi.

Rozbiórka w większości przypadków wymaga dużych nakładów pracy, a niekiedy również wiedzy. Bywa czasochłonna i kosztowna. Oczywiście wiele czynników zależy przede wszystkim od specyfiki samego budynku przeznaczonego do dekonstrukcji. Jednocześnie w ten sposób można pozyskać i ponownie wykorzystać materiały, które niejednokrotnie nadal są wartościowe i nadają się do zastosowania. Przykładowo, rozbiórki często dokonywane są w celu przeniesienia zabytkowych budynków (głównie domów drewnianych) w inne miejsce.

Na czym polega wyburzenie budynku?

Wyburzenie to kontrolowane i realizowane odpowiednimi metodami całkowite zniszczenie budynku. Jest to jedyna opcja destrukcji obiektów wykonanych np. z betonu czy żelbetonu. Z materiałów użytych do budowy tak naprawdę niewiele da się odzyskać, dlatego są one bez żadnej wartości. Jednocześnie sam proces wyburzenia jest tanim i szybkim sposobem usunięcia obiektu z terenu działki, która może być ponownie wykorzystana.

Należy przy tym pamiętać, że prace wyburzeniowe muszą być wykonane przez specjalistów, którzy dysponują nie tylko niezbędnym sprzętem, ale i stosownymi umiejętnościami z tego zakresu.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy pracach wyburzeniowych czy rozbiórkowych, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.