Czy budynki zabytkowe można wyburzać?


Polacy zazwyczaj niechętnie kupują działki, na których znajdują się zapomniane, zabytkowe budynki. Wciąż bowiem panuje przekonanie, że takiego obiektu nie da się wyburzyć – nie pozwolą na to przepisy prawa. To jednak nieprawda! Zabytkowy budynek można rozebrać lub wyburzyć, jednak niezbędne jest do tego załatwienie pewnych formalności. O czym należy pamiętać, planując takie przedsięwzięcie? O tym właśnie będzie dzisiejszy wpis.

 

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków

rozbiórka zabytkuWedług polskiego prawa, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków jest możliwe,  po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. Działa on w imieniu Ministra ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Warto o tym pamiętać, by nie skierować wniosku do konserwatora wojewódzkiego (składanego przez inwestora zazwyczaj do starostwa). Do niego bowiem trafiają tylko wnioski o pozwolenie na prowadzenie robót przy obiekcie zabytkowym lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wydawania pozwolenia konserwatora wojewódzkiego obowiązuje zasada „cichej zgody”. Jeśli  w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi on przeciwwskazań do rozpoczęcia robót, inwestor może uznać to za pozwolenie na ich realizację.

Od czego zależy decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków?

Generalny Konserwator Zabytków podejmuje decyzje o możliwości wyburzania budynków objętych ochroną na podstawie przeprowadzanych przez siebie badań. Najpierw ustala on, czy zabytek nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz najbliższemu otoczeniu. Sprawdza też, czy dany obiekt da się odrestaurować i jakiego nakładu środków finansowych by to wymagało (czy jest to opłacalne i uzasadnione). Dodatkowo konserwator musi upewnić się, czy rzeczywiście zabytek ma istotną wartość kulturową, czy też bez straty dla przyszłych pokoleń można go wykreślić z rejestru zabytków.

Wykreślenie z rejestru zabytków a dalsze zgody

Uzyskanie zgody na wyburzenie lub rozbiórkę obiektu wcześniej wpisanego do rejestru zabytków nie wpływa na proces budowy nowego obiektu. Inwestor w dalszym ciągu zobowiązany jest do uzyskania zgody na budowę (lub pozwolenia). W razie wątpliwości co do statusu prawnego obiektu, znajdującego się na danej działce, zawsze warto zwrócić się do starostwa, które określi dalsze postępowanie.